DOBRODOŠLI U MODUL "BOL - PETI VITALNI ZNAK”


Prema definiciji Međunarodnog udruženja za izučavanje bola (International Association for the Study of Pain) „Bol je neugodno osjetilno i emocionalno iskustvo povezano sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva ili nalik na ono povezano sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva.“ (ISAP 2020.) Zbog svog učinka na homeostazu organizma bol je proglašen „petim vitalnim znakom.“


Bol djeluje na svakodnevno funkcioniranje pojedinca , neposredno utječe  na funkcioniranje cijele obitelji te postaje socioekonomski problem. Valjana i pragmatična procjena bola ključna je za učinkovito liječenje bola. (1) Značajnu ulogu u procjeni bola imaju medicinske sestre / tehničari te bol treba promatrati kroz biopsihosocijalno iskustvo , a ne samo kao broj. U prilog tome govori najpoznatija definicija bola ;„ Bol je što god osoba koja ga doživljava kaže da jest i postoji kad ona kaže da postoji.“ (McCaffery i Beebe , 1994.)


Važnost liječenja bola očituje se i u činjenici da je jedan od indikatora kvalitete zdravstvene skrbi te uvjet za dobivanje akreditacije zdravstvene ustanove.
Procijenjeno vrijeme potrebno za rješavanje ovog modula je 90 minuta
je za položeni modul "Bol - peti vitalni znak" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: 

Cecilija Rotim

Marica Jerleković
Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Sepsa i septički šok”Sepsa je sindrom fizioloških, patoloških i biokemijskih abnormalnosti induciranih infekcijom te predstavlja javnozdravstveni problem u cijelom svijetu. Njezine posljedice sežu duboko u socijalnu, kliničku, političku i ekonomsku domenu.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 70 minuta
je za položeni modul "Sepsa i septički šok" dodijelila: 7 bodova 
Autor modula: Jelena Slijepčević
Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA

DOBRODOŠLI U MODUL "Hipotermija u liječenju teške traumatske ozljede mozga"


Traumatska ozljeda mozga (TBI) je ozbiljan javnozdravstveni problem. Vodeći je uzrok smrtnosti i teških tjelesnih oštećenja diljem svijeta (Sadaka et al. 2013). U Sjedinjenim Američkim državama godišnje oko 1,4 milijuna ljudi zadobije traumatsku ozljedu glave, a vodeći je uzrok smrtnosti kod djece i mladih osoba (Stiver & Manly. 2008, Haddad & Arabi, 2012).Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 90 minuta
HKMS

je za položeni modul "Hipotermija u liječenju teške traumatske ozljede mozga" dodijelila: 7 bodova 
Autorica modula: Mirjana Meštrović

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA