HKMS


Preskoči dostupni e-tečajevi

Dostupni e-tečajeviDOBRODOŠLI U MODUL "Kultura sigurnosti u operacijskoj sali"


Edukacija zdravstvenog osoblja koje radi u operacijskoj sali ključan je element sigurnosti pacijenta kojem je potreban operacijski zahvat. Edukacijom zdravstvenih djelatnika pridonosimo poboljšanju zdravstvene skrbi i boljoj organizaciji posla. Poznavanjem pravilnog načina rada omogućujemo bolje uvjete za rad i pozitivno okruženje. Aseptičnim tehnikama i radom smanjujemo rizik za pacijente i rizik za profesionalne opasnosti. Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Regionalna anestezija u ortopediji" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: Magdalena Farkaš

Valentina Goreta

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Skrb za pacijenta s bipolarnim afektivnim poremećajem"


Bipolarni afektivni poremećaj (BAP)  je već u povijesti bio vrlo rano precizno opisan. Tek u novije vrijeme izdvojen je kao poremećaj, odnosno zasebna dijagnostička kategorizacija. Poremećaji raspoloženja, pogotovo depresija, poznati su već iz antičkog doba. Postoji dokaz  na jednom egipatskom papirusu iz 1500 g.p.n.e., na kojem je zabilježena rasprava mudraca koji su rekli kako "duša postaje teška uz očuvana sjećanja". Već tada je bilo zabilježeno hirovito ponašanje kralja Saula kao raspoloženje koje se mijenjalo od ushićenosti do depresije. Da je danas živ, vjerojatno bi bio tretiran kao osoba s dijagnozom bipolarnog afektivnog poremećaja.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 120 minuta
HKMS

je za položeni modul "Skrb za pacijenta s bipolarnim afektivnim poremećajem" dodijelila: 7 bodova 
Autorice modula:  Dijana Kruhoberec, Marija Božičević

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA