DOBRODOŠLI U MODUL "Holistička sestrinska skrb"


Kako bi se bolje razumio koncept holističke sestrinske skrbi, potrebno je najprije pojasniti značenje holističkog pristupa pacijentima. Pojam holistički pristup ima svoju primjenu u različitim znanstvenim disciplinima kao što su biologija, psihologija, sociologija (Hrvatska enciklopedija, 2021) pa tako i u biomedicini gdje je vrlo rasprostranjen i najviše naglašavan u palijativnoj skrbi. Kada se postavlja pitanje što znači holistički pristupati pacijentu, najlakše je taj pristup objasniti na primjeru palijativne skrbi u koji je holistički pristup i integriran. Naime, u palijativnu skrb uključeni su profesionalci iz različitih područja – medicinske sestre, liječnici, psiholozi, socijalni radnici, fizioterapeuti, duhovnici, ljekarnici, radni terapeuti. Svaka od navedenih profesija brine o pacijentu iz svog aspekta, u svom djelokrugu rada, no s istim ciljem, a to je ublažavanje boli i drugih simptoma bolesti te poboljšanje kvalitete života pacijenta i njegove obitelji.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
je za položeni modul "Holistička sestrinska skrb" dodijelila: 7 bodova Autor modula: 

- Tina Cikač, mag.med.techn.
Edukaciju omogućila: 

                                                                          


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA