Smjernice za izradu online tečaja - upute za autore

 
 
Slika Glavni Urednik
Smjernice za izradu online tečaja - upute za autore
napisao/la Glavni Urednik - Četvrtak, 31 Ožujak 2022, 13:06
 Materijali se oblikuju kao stručni tekstovi koji iznose već poznate činjenice ili rezultate istraživanja unutar određene teme te se mogu predlagati načini primjene tih rezultata u praksi. Materijal mora opisivati tematiku koji je iz područja sestrinstva, odnosno bavi se aktualnom problematikom iz medicine s osvrtom na sestrinsku profesiju. Tečaj ima za svrhu poučiti medicinske sestre/tehničare o nekoj akualnoj temi i potaknuti ih na promišljanje i dodatnu edukaciju.


Tehničke karakteristike materijala


 • jedan autor označen je kao autor za korespondenciju i navode se njegovi sljedeći podaci (ime i prezime, razina obrazovanja, institucija gdje radi, e-mail adresa; točna i cjelovita poštanska adresa; telefonski broj), a za ostale koautore na materijalu navodi se samo ime i prezime)
 • materijali se dostavljaju u obliku Word teksta na mail adresu podrska@hkms.hr
 • obujam  teksta je 20 do maksimalno 30 stranica
 • materijal treba imati poglavlja: Uvod, Razradu teme, Zaključak, Popis korištene literature
 • podebljano otisnuta slova koriste se samo za naslov i podnaslove te za naslove slika i  tablica. Uvodni odlomak i važniji u tekstu se uvlače lijevom uvlakom od 2,5 cm
 • u zasebnom Word dokumentu potrebno je pripremiti test sa 30 pitanja i označenim odgovorima za provjeru znanja polaznika tečaja (odgovore koncipirati kao višestruki odabir, dihotomni odgovor…). Pitanja i odgovori moraju biti izrađeni u jednom dokumentu, a točan odgovor/i moraju  biti  podebljan/i.
 • tečaj se može snimiti na nekoj od video platformi te poslati u digitalnom obliku


Detaljnije o izgledu materijala


 • tip slova Arial, veličina fonta 12, prored 1,5 cm, obostrano poravnanje

 • svaka slika u materijalu: ima svoj naslov  (prva slika u 1. poglavlju nosi broj npr. Slika 1.1. prikaz pribora potrebnog za prijevoj kirurške rane
 • naslov treba biti odvojen od slike, ne smije biti „prilijepljen” za sliku, neka bude  kratak (ne smije se nalaziti na samoj slici) i treba opisivati sliku
 • tekst na slikama treba na hrvatskom jeziku, sa pojašnjenim svim simbolima ili kraticama prikazanim na slici
 • tablice i grafikoni trebaju biti centrirani u materijalu, a tekst koji sadrže treba biti u istom fontu kao i glavni tekst, mora biti stilski, gramatički i stručno uređen
 • rad treba biti podijeljen na jasno definirane i numerirane dijelove (poglavlja i pod poglavlja)
 • podpoglavlja trebaju biti numerirana 1. 1. (daljnja podjela je 1. 1. 1., 1. 1. 2. itd.), 1. 2. itd.
 • svako poglavlje i podpoglavlje može imati kratak naslov koji treba biti napisan u posebnom retku


Struktura rada


Uvod: u uvodu je potrebno jasno definirati temu, cilj i svrhu tečaja  te navesti zašto je tema bitna za razvoj sestrinstva 

Razrada teme: 

 • teme povezane sa kliničkim sestrinstvom moraju sadržavati  sistematizaciju : patofiziologiju, simptomatologiju, dijagnostiku i liječenje. Koristiti i opisati osnovnu terminologiju,  praktične  smjernice i primjenu u sestrinskoj praksi, koristiti dogovorene i uvriježene skraćenice u opisu
 • smjernice u praktičnom tečaju moraju biti u skladu sa novitetima odnosno zdravstvena njega mora biti  utemeljena na dokazima
 • razrada teme treba sadržavati specifičan sestrinski doprinos ili intervencije, edukativni segment te istraživanja  koja u Republici Hrvatskoj i u svijetu govore o toj temi; navesti  statistički značaj tih istraživanja u radu;
 • iznijeti sestrinsku problematiku i rješenja
 • poželjno je postaviti video prikaz
 • tečaj mora sadržavati minimalno 5 slika

Zaključak: u zaključku pregledno prikazati relevantne spoznaje, informacije i činjenice  koje su opširnije razrađene u samoj razradi  i navesti koji je konačan doprinos rada za sestrinsku profesiju

Citiranje literature prema Vancouverskom stilu citiranja

 - Potrebno je navesti : osnovne bibliografske elemente:

 • autor/i, naslov rada, naslov časopisa, numerički podaci o časopisu, grad, izdavač i godina izdavanja
 • podatak o citiranoj jedinici (referenci) u radu se pojavljuje obvezno dva puta
 • prvi put u tekstu rada, a drugi put u popisu korištene literature 
 • reference se u tekstu rada označavaju arapskim brojkama nastavno od 1, a u popis korištene literature upisuju se redoslijedom pojavljivanja u tekstu rada

- Za članak iz časopisa na Internetu:

 • Anić A., Rosić R., Sestrinska skrb nakon operacijskog zahvata. (BCLL). Eur J Cancer [Internet]. 2001 Apr [cited 2011 Sept 30];37 Suppl 6:Article S88 [1p]. Dostupno na: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095980490180808X

- Web sjedišta na Internetu

 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH [Internet]. Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; c2005 [cited 2011 Sept 30]. Dostupno na: http://www.mzos.hr/index.htm